ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Uppdaterad 07/2019
 

1 ALLMÄNT

Användning av webbtjänsten Anslut dig som ägarkund (nedan Tjänsten) och besök på webbplatsen förutsätter att Kunden godkänner och följer nedanstående villkor och regler. Därför är det viktigt att Kunden läser villkoren omsorgsfullt.

Villkoren skall följa s jämte andra avtalsvillkor (Ägarkundsavtalet), stadgarna för S - gruppens ägarkundssystem handelslagets stadgar och anvisningarna i Tjänsten. Om andra avtalsvillkor eller anvisningar är i strid med dessa villkor, skall dessa villkor följas för Tjänstens del, om annat inte särskilt har angivits.

Kunden godkänner de nedanstående villkoren och reglerna för Tjänsten vid besök på och/eller användning av Tjänsten.

Finländsk lag tillämpas på Tjänsten oberoende av från vilket land Tjänsten används.


 
2 TJÄNSTEPRODUCENT

Tjänsten är en webbtjänst som tillhandahålls av S-gruppen (med S-gruppen avses Centrallaget för Handelslagen i Finland och dess dotterbolag) och som ägs av SOK (Centrallaget för Handelslag en i Finland), som också koordinerar utvecklandet av tjänsten.


 
3 TJÄNSTENS INNEHÅLL

Kunder som önskar ansluta sig som ägarkund i ett av S-gruppens handelslag (ett handelslag som har anslutit sig till ägarkundssystemet) har rätt att utnyttja Tjänsten. Tjänsten är avsedd för uppgörande och ingående av ett ägarkundsavtal med hjälp av en elektronisk signatur.

I Tjänsten ska Kunden fylla i de vederbörliga uppgifterna på ansökningsformuläret, bekanta sig med och godkänna avtalsvillkoren samt förse sin ansökan med elektronisk signatur genom att identifiera sig på sin webbank eller med mobil - ID. Dessutom betalar Kunden som webbetalning enligt eget val antingen insatsen eller en delinsats i handelslaget.

För att kunna bli ägarkund måste man ha en av en finländsk myndighet utfärdad personbeteckning, en fast adress i Finland och ett konto för inbetalning av förmåner i S- Banken. I Tjänsten ger kunden de uppgifter som krävs för anslutning som ägarkund i ett handelslag och samt godkänner avtalen och villkoren genom att underteckna avtalet elektroniskt (TUPAS/mobil - ID). I Tjänsten kan Kunden lagra sitt eget exemplar av avtalen som hen har ingått.

Kunden, som har anslutit sig som ägarkund i Tjänsten, kan öppna S-Kontot samt kundrelationen i S-Banken antingen via bekräftelsemeddelandet av anslutningen (e-post) eller genom att besöka närmaste Ägarkundtjänst och S-Banken -servicepunkt.

Kunden identifieras genom bankernas identifieringstjänst TUPAS eller med sin mobil - ID.

S - gruppen har rätt att ändra tjänsteutbudet, tjänsternas funktioner och tjänsternas innehåll.

Man kan ansluta sig som ägarkund även vid något av S - gruppens verksamhetsställen eller beställa en ansökningsblankett vid S - gruppens ägarkundstjänst 010 76 5859 må - fr. kl. 8 – 20 (0,084 €/min).

3.1 Anslutning som ägarkund i ett handelslag i Tjänsten

En kund som ansluter sig som ägarkund i Tjänsten, skall på anslutningsblanketten ge de person - och kontaktuppgifter som är nödvändiga för skötseln av kundrelationen. Då en kund ansluter sig som ägarkund förbinder kunden sig till att iaktta handelslagets stadgar och principerna för ägarkundsrelationen. Uppgifterna som anknyter till ägarkundsrelationen som ges i Tjänsten lagras i S - gruppens ägarkunds - och kundregister.

För att kunna ansluta sig som ägarkund skall Kunden identifiera sig och betala den i handelslagets stadgar föreskrivna insatsen. I Tjänsten identifierar sig Kunden med sina webbankskoder eller sin mobil - ID och betalar antingen hela insatsen eller en delinsats i sin egen webbank med sina bankkoder.

Anslutningen som ägarkund förutsätter att Kunden öppnar ett inbetalningskonto för fömåner i S-Banken. Kontot kan öppnas via bekräftelsemeddelandet av anslutningen (e-post) eller genom att besöka närmaste Ägarkundtjänst och S-Banken -servicepunkt.
Kunden som anslutit sig får per post ett interimistiskt S-Förmånskort Kontant med vilket hen kan utnyttja ägarkundsförmåner på verksamhetsställen.


 
4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

Kunden ska på egen bekostnad anskaffa den apparatur samt de program och telefon - eller dylika teleförbindelser och de övriga tjänster som användandet av tjänsten förutsätter och själv svara för dess drifts - och underhållskostnader, säkerhet och funktionsduglighet. SOK garanterar inte att tjänsterna kan användas med Kundens apparatur.

Om den apparatur eller de program och teleförbindelser som Kunden använder äventyr ar Tjänstens funktionsduglighet och/eller säkerhet, har SOK rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten. SOK svarar för att datasekretessen i dess egna informationssystem är ordnad på ett vederbörligt sätt.

Om Tjänsten används via en dator i sambruk (läroanstalt, bibliotek e. dyl.), skall Kunden sörja för att:

 •     - webbläsaren inte har sparat identifierande information i datorns minne,
 •     - datorns cacheminne är tömt.

 
4.1 Webbläsare och version

 •     - Internet Explorer 10.x (eller nyare)
 •     - Opera 9.0 (eller nyare)
 •     - Mozilla Firefox 4.0 (eller nyare)
 •     - Safari 4 (eller nyare)
 •     - Google Chrome 7

 
4.2 Cookie (kaka)

Tjänsten utnyttjar cookies, dvs. små textfiler som sparas på användarens dator och som används för administration av sessioner och uppföljning av besökaraktiviteten. Man analyserar med hjälp av dessa cookies hur användaren använder webbtjänsten. I uppgifterna om användaren som sparas i cookies ingår identifikation av webbläsaren, användningen av webbplatsen samt användardatorns IP - adress.

Tjänsten låter en besökaruppföljningstjänst utföra användningsanalyserna. SOK utnyttjar på detta sätt insamlade statistikuppgifter i utvecklingsarbetet på Tjänsten.

Användaren kan om hen så önskar förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Om användningen av cookies förhindras, kan detta dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda Tjänsten ger användaren sitt tillstånd till att uppgifterna behandlas på ovan beskrivet sätt.

4.3 JavaScript

Användandet av tjänsten förutsätter att webbläsaren har egenskapen JavaScript. JavaScript är en egenskap som underlättar ifyllandet av formuläret och kontrollen av uppgifterna som matats in på formuläret (t.ex. storleken av summan som har betalts som delinsats). Javascript-egenskapen används inte med avsikt att orsaka olägenhet eller skada.

Om webbläsaren på kundens dator är inställd så, att JavaScript - egenskapen inte kan utnyttjas, kan det vara svårt att fylla i formuläret eller att flytta sig mellan sidorna i formuläret och det kan därför visa sig omöjligt att använda Tjänsten.


 
5 IDENTIFIERING OCH WEBBETALNING

Tjänsten identifierar Kunden på basis av hans identifikation enligt TUPAS - standarden i webbanken. Kunden godkänner samtidigt identifikationen som elektronisk signatur. Om Kunden inte har tillgång till bankkoder som stöder Tjänsten eller mobil - ID, kan Kunden inte använda Tjänsten. En Kund som undertecknat avtalet kan, om hen så önskar, som identifierad gå över från Tjänsten till någon annan av S - gruppens webbtjänster som utnyttjar tjänsten Egna uppgifter. Övergången som identifierad förutsätter också att Kunden har godkänt användarvillkoren för den andra webbtjänsten.

Kunden betalar sin insats eller delinsats via webbetalningstjänsten som tillhandahålls av bankerna. Om Kunden inte har tillgång till bankkoder som stöder Tjänsten, kan Kunden inte använda Tjänsten.

Bankkoderna som Kunden använder i sin webbank är enligt avtalen mellan Kunden och Kundens bank. SOK iklär sig inget som helst ansvar i frågor som hänför sig till bankkoder, och Tjänsten hanterar inte Kundens bankkoder på något sätt.


 
6 TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

Tjänsten är i bruk 24 timmar i dygnet sju dagar i veckan med undantag för avbrott på grund av service, uppdatering, underhåll, störning eller motsvarande orsak.

SOK kan av välgrundade skäl begränsa Tjänstens tillgänglighet genom att meddela sin Kund därom i Tjänsten. SOK strävar efter att anmälan görs i god tid i förväg.


 
7 UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKE

Äganderätten, upphovsrätten, varumärkesrätten och alla övriga immateriella rättigheter till texterna, bilderna, layouten, kännetecknen eller övrigt innehåll tillhör SOK eller, vad gäller identifikation och webbetalning, till bankerna, såtillvida den inte separat och uttryckligen säges vara tredje parts egendom. Alla rättigheter till upphovsrätter och varumärken förbehålls.

Användning av Tjänsten och webbplatsen för privata, inte kommersiella, ändamål, är tillåten. Det är inte tillåtet att ändra eller kopiera dess innehåll. Det är inte tillåtet att kopiera eller på något annat sätt använda innehållet utan förhandstillstånd av SOK. Det är tillåtet att bese, bläddra i och spara Tjänst en och materialet som visas i denna samt att skriva ut delar därav för eget, personligt bruk.


 
8 TJÄNSTEPRODUCENTENS RÄTT ATT UPPDATERA OCH AVBRYTA TJÄNSTEN

SOK förbehåller sig rättigheten att när som helst uppdatera eller stänga Tjänsten/webbplatsen. SOK har rätt att avbryta användningen av Tjänsten helt eller för en viss Kunds del, om Kunden inte följer villkoren för Tjänsten eller då SOK har välgrundat skäl att misstänka att Tjänsten används för lagstridigt ändamål eller på ett sätt som kan medföra skada eller skaderisk för SOK, övriga tjänsteleverantörer eller utomstående.


 
9 BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTEPRODUCENTENS ANSVAR

SOK ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av eventuella störningar eller fel i Tjänsten. SOK ansvarar inte f ör övriga tjänsteleverantörers verksamhet, tjänster eller produkter.

SOK ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att S-gruppens verksamhet orimligt försvåras på grund av oöverstigligt hinder eller motsvarande skäl. Hinder som medför ansvarsfrihet kan vara t.ex.:

 •   - åtgärd av myndighet,
 •   - krig eller krigshot, revolt eller uppror,
 •   - av S - gruppen oberoende störning av postgången, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller eldistributionen,
 •   - avbrott eller fördröjning av bankverksamheten som orsakas av eldsvåda eller annan olycka,
 •   - stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om den inte berör Sgruppen.

 
Ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet ger SOK rätt att tillsvidare avbryta tillhandahållandet av tjänsten.